ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนอง ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการทํางานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลัง ที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้าง และการทํางานของอวัยวะ รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และ ผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาโครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์และการ เจริญเติบโตของคนและสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแต่ กําเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสาร ระหว่างสัตว์        โดยการใช้เสียง ท่าทาง และสารเคมี

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้การสืบค้น ข้อมูลการสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปรายการอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มี จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม