ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด  และการทดลองฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง ที่มีความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน และแรงเสียดทาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การระดมสมอง การแก้ปัญหา  การเชื่อมโยงความรู้ในทักษะที่จำเป็น 3R 8C เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ ใช้ข้อมูลตัดสินใจ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมอย่างเหมาะสม