คำอธิบายรายวิชา

วิชา  การออกแบบสามมิติ SKetchUp                                     รหัสวิชา ว30286

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                                   จำนวน 40 ชั่วโมง

        ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบสามมิติ รู้จักกับโปรแกรม SketchUp  การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp การสร้างโมเดลด้วย SketchUp การนำเสนอโมเดล  มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์

       โดยสามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอ ผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการได้ 

        มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจริยธรรมคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คัดลอกผลงาน   ผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น