ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอผลงาน การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษำค้นคว้า  เขียนเค้าโครงงานนวิจัยของตนเองเพื่อเป็นแนวทำงในการวางแผนในการทำโครงงานที่ตนเองมีความสนใจ

.......ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.......
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน