สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์อธิบายหลักการทำงานและวิธีการลำเลียงสารผ่านเซลล์ การทํางานของระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร้างกายของสัตว์และมนุษย์   กระบวนการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม   โครโมโซมโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  เทคโนโลยีทาง DNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  การเกิดวิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพวก  ไวรัส โพรคาริโอต โพรทิสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์                                                           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม