คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 เทอม2

สาระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์" ว่าด้วยเรื่องของระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น ไปจนถึงพีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยมุ่งเน้นการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างต่างๆ ให้ปฏิบัติตามและวิธีทำ