คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา Adobe photoshop ว20291                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564                                          เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาความเป็นมาและความหมาย คุณสมบัติ บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิกการออกแบบ การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการแต่งภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก ออกแบบ ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนองานออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอื่นๆ

           โดยให้ผู้เรียนมีทักษะใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน    มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีตระหนัก เห็นคุณค่าของการทำงาน

 

ผลการเรียนรู้

           1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม และสามารถบอกประโยชน์ของโปรแกรมในการทำงานด้านต่างๆ ได้

           2. มีทักษะการใช้โปรแกรม และอธิบายหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมกราฟิกได้

           3. สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมในการสร้างงานกราฟิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

           4. สามารถสร้างงานกราฟิกโดยใช้หลักการทำงานของ Layer และสร้างตัวอักษรแบบ Point Type และ Paragraph ตกแต่งบนชิ้นงานได้

           5. เข้าใจเทคนิคการปรับสีแสงให้กับรูปภาพ และการตัดต่อดัดแปลงภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้

           6. เข้าใจหลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก ประเภทของงานกราฟิก แนวคิดในการสร้างสรรค กระบวนการออกแบบกราฟิกและการนําเสนอผลงาน

           7. มีทักษะในการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานตามหลักการออกแบบกราฟิก และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมกราฟิกในการออกแบบและสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้