คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

          ศึกษาหลักการออกแบบ ความหมาย  และบทบาทและประโยชน์ของกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ  เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การสร้างงานใหม่  ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ  Animation เพื่อการนำเสนอ ได้แก่ การสร้างวัตถุและการควบคุมการเคลื่อนไหว สามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการสร้าง Animation เพื่อการนำเสนอ  โดยใช้กระบวนการสืบค้น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการเลือกใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ตามหลักการได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยคอมพิวเตอร์  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม

          ปฏิบัติการใช้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  และมีทักษะ ในการนำเสนองานและสร้างงาน

ในรูปแบบที่เมาะสมเพื่อการอาชีพ