ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  ศึกษาการรักษาดุลยภาพของน้ำและสาร       ในร่างกาย กรด-เบสของเลือด  อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกันและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ศึกษาสารอินทรีย์ในพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  ศึกษายีนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม