ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ  เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การสร้างงานใหม่  ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ  พาเลทและการตั้งค่าต่าง ๆ เบื้องต้น  การเปิด ปิดแฟ้ม เลือกพื้นที่ทำงาน เพิ่ม ลด คัดลอก ตัด ปรับ ย้าย เทสี สร้างภาพบิดแมบและการบันทึก   ลักษณะตัวอักษร สี ปรับ  ตกแต่งลักษณะพิเศษด้วยคำสั่งต่าง ๆ ลักษณะเลเยอร์  File Browser  Action  ลักษณะของสี ปรับขนาด ตัดภาพ เปลี่ยนโหมดสีภาพ   สร้างภาพแบบเวกเตอร์ เส้นพาธ แต่งตัวอักษรด้วยงานแชนแนล  การรีทัช  การคัดลอกภาพ  ปรับสีภาพ  แต่งพื้นสีภาพ  ต่อ  ตัด  ซ้อนภาพ   ฟิลเตอร์  ออกแบบ  ปกหนังสือ ปกซีดีและจัดเรียงภาพ  เทคนิคอื่น ๆ  ด้วยคอมพิวเตอร์  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม

ปฏิบัติการใช้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  และมีทักษะ ในการนำเสนองานและสร้างงานในรูปแบบที่เมาะสมเพื่อการอาชีพ