คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสร้างภาพเคลื่อนไหว้ ลักษณะของโปรแกรมสร้างภาพและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างภาพขั้นสูง
ด้วยภาษา ActionScript โหมดการใช้งาน การตั้งชื่อ ประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ฟังก์ชัน คำสั่งเรียกใช้งาน ยกเลิก การรับค่า  การคำนวณ การวนซ้ำ และคำสั่งต่างๆ 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสร้างภาพขั้นสูง โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชัน ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ  งานที่ทำในชีวิตประจำวัน สำหรับประยุกต์กับงานต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมภาษาสร้างภาพขั้นสูง  เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลด้วยอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  สร้างงานในรูปแบบที่เมาะสมเพื่อการอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทำงาน ลักษณะโปรแกรม คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างภาพสองมิติเบื้องต้นได้

2. อธิบายส่วนประกอบ เครื่องมือของภาษา ตัวแปรและฟังชันได้

3. ใช้งานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้

4. ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานรับค่าต่างๆ ได้

5. สร้างชิ้นงานควบคุม Timeline ได้

6. สร้างงานที่ซับซ้อนด้วยฟังชันต่างๆ ได้

7. สร้างชิ้นงานหรือโครงงานและนำเสนองานได้

รวมทั้งหมด  7  ข้อ