ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ  ของเว็บไซด์  เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน  ศึกษาโครงสร้างของภาษาคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจและสี   การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร  ตัวอักษรพิเศษ   การปรับแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ  ตารางหรือคอลัมพ์   การลิงค์   การสร้างฟอร์ม  การออกแบบเฟรม  การแทรกมัลติมีเดียบนเว็บเพจและเทคนิคอื่น ๆ  ด้วยคอมพิวเตอร์  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม

           ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำ ในชีวิตประจำวัน

           เพื่อให้มีความรู้  ฝึกทักษะการนำเสนองานอีกรูปแบบที่มีบทบาทและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  ในการนำเสนองานและสร้างงานในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาและอาชีพ