คำอธิบายรายวิชาสาระพื้นฐาน

รหัส ว30102                                                วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                    จำนวน  3  ชั่วโมง /สัปดาห์                 1.5  หน่วยกิต

          วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่นสังเกต วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ แรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆรอบโลกการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก การท างานของมอเตอร์การเกิดอีเอ็มเอฟพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันแรงเข้มและแรงอ่อนการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การรวมคลื่นทั่วไปและคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้องความเข้มเสียงกับระดับเสียงความถี่กับระดับเสียงการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียงการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสีการทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะหา

ความรู้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปรายและลงข้อสรุป โดยกระบวนการทำงานระบบกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด สามารถนำเสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการนำองค์ความรู้ที่ค้นพบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

          ว 2.2   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10

          ว 2.3   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10

                    ม.5/11  ม.5/12

รวม 2 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด