คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 5

 

รหัส  ว 3020๕  วิชา ฟิสิกส์ 5                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                     จำนวน  5  ชั่วโมง /สัปดาห์                                                      จำนวน  2.0  หน่วยการเรียน

          ศึกษา  วิเคราะห์  สังเกต และอธิบายหลักการของสนามแม่เหล็ก เส้นสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า  แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า  ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า หลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของ

ฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร ความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ความเค้นตามยาว  ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล ได้แก่ ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ  แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิส  ความตึงผิว และแรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหล

อุดมคติ  สมการความต่อเนื่อง  และสมการแบร์นูลลี  แก็สอุดมคติ  กฎของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน  ปริมาตร และอุณหภูมิของแก็สอุดมคติเป็นไปตามกฎของแก็สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติ อัตราเร็ว

อาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก็ส ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบและงาน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต

การวิเคราะห์ การอภิปราย  การอธิบาย และการสรุปผล  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ

มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง


ผลการเรียนรู้

          ๑. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์

          ๒. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
          3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
          5. อธิบาย และคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
          ๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          7. อธิบาย และคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

          8. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรง

ค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง

และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          9. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก

          10. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล

          11. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว

12. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ

          13. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          14. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล

ของแก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          15. อธิบาย และคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน  รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 15  ข้อ