คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม

รหัส ว๓๐๒๔๓   วิชา ชีววิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕               จำนวน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์         ๑.๕ หน่วยกิต

          ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก  กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมีย    และการปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช  โครงสร้างภายในของราก  ลำตัน  และใบของพืช  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊ส  และการคายน้ำของพืช  กลไกการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารในพืช  ศึกษาการทดลอง   ของนักวิทยาศาสตร์         ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  ในพืช C3 พืช C4  และพืช  CAM  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง    ของพืช  รวมทั้งศึกษาสภาพพักตัวของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สิ่งเร้าภายใน      และภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์    เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการคิดและการแก้ปัญหา  ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้    ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 ๑.อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก                                                                                                       ๒.อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ      ปฏิสนธิของพืชดอก                                                                                                                             ๓.อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้        ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล                                                                                 ๔.อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช             ๕.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่                จากการตัดตามขวาง                                                                                                                                   ๖.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่          จากการตัดตามขวาง                                                                                                                                     ๗.สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง                                                     ๘.สืบค้นข้อมูล สังเกตและอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช                                   ๙.สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไก  การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช                                       ๑๐.สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผล                       ต่อการเจริญเติบโตของพืช                                                                                                       ๑๑.อธิบายกลไกการลำเลียงอาหาร ในพืช                                                                                               ๑๒.สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษา ที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ                            กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง                                                                                                       ๑๓.อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3                                                 ๑๔.เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4  และพืช  CAM                         ๑๕.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์                    และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                                                         ๑๖.ทดลอง  และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด                    และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด                                                                   ๑๗.สืบค้นข้อมูล  อธิบายบทบาท และหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน                                  และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร                         ๑๘.สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

รวมทั้งหมด  ๑๘  ข้อ