คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชันแบบ Windows Form  เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น ใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ในโปรแกรม Visual C#

          ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันโปรแกรม Visual C#  

          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมิจิตสำนึกและความรับผิดชอบ