ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน 1มิติ  ตำแหน่ง การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง อัตราเร็ว อัตราเร่ง  การเคลื่อนที่สัมพัทธ์  การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ  การเคลื่อนที่แบบหมุน ตำแหน่งเชิงมุม การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม อัตราเร็วเชิงมุมและอัตราเร่งเชิงมุม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  โดยมีการใช้กราฟบรรยายการเคลื่อนที่อย่างถูกต้องเหมาะสม  ศึกษา  วิเคราะห์พลศาสตร์  ที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  กรอบอ้างอิงเฉื่อย  คำจำกัดความของมวล เวลา  สมการของการเคลื่อนที่ของระบบหนึ่งอนุภาค  การแก้สมการของการเคลื่อนที่ของอนุภาคสำหรับแรงต่างๆ งาน  พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการของการเคลื่อนที่ของระบบสองอนุภาค  การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเทียม  พลังงานศักย์โน้มถ่วง ความเร็วหลุดพ้น  แรงสู่ศูนย์กลาง  กฎของเคปเลอร์  แรงเสียดทาน แรงปฏิกิริยา สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน  แรงตึงในเส้นเชื่อ  แรงยืดหยุ่น  และกฎของฮุก