คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนว                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

  เวลา 20 ชั่วโมง

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะในการสื่อสารการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส  เป็นคนดีของสังคม  และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่นสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ รู้จักแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข


คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนว                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

  เวลา 20 ชั่วโมง

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          บอกถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ แสดงออกอย่างมั่นใจ
ในความถนัด ความสามารถด้านการเรียน เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ  ภาคภูมิใจ
ในตนเอง แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ จิตใจ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ที่สอดคล้องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษาต่อเพื่อสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและ
มีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนเองถนัด และพัฒนาให้เต็มศักยภาพ


               ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ 
          เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้   สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนว​​​​​​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อื่น การนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเลือกสรรข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทันสมัยมีความสามารถในการเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการเรียน อาชีพ มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว​​​​​​ 
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1     

          กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถแสวงหาทางเลือกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถจำแนกและใช้เหตุผลที่เหมาะสมตามสถานการณ์ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก