กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย) ศ๒๑๑๐๑  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาคเรียนที่  ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง จำนวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

            ศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ รูปแบบ  ประเภท  ของเพลง  ดนตรี  ทั้งดนตรีไทย ดนตรี  อภิปรายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน  วิเคราะห์ดนตรีแต่ละยุคสมัย  ลักษณะเด่นของดนตรีและวัฒนธรรมต่างๆ

              ฝึกปฏิบัติ อ่าน  เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่างๆ

              เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและสากล นำความรู้ทางดนตรี ไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

               ศ ๒.๑  ม.๔-๖ , ๑/๑ – ๔

               ศ ๒.๒ ม.๔-๖ , ๑/๑ – ๓      

 

ผลการเรียนรู้

๑.   เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท

๒.   จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล

๓.   อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานทางดนตรีแตกต่างกัน

๔.   อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ

๕.   วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ

๖.   วิเคราะห์สถานะ ทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

๗.   เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

๘.   นำความรู้ทางดนตรีของการสร้างสรรค์ดนตรี ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้กระบวนการอธิปรายเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวความคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน โดยใช้กระบวนเรียนรู้แบบบูรณการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน   โดยประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์อย่างชื่นชม และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา   ทัศนศิลป์

รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๑                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                         เวลา    ๒๐    ชั่วโมง                                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------

             ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์เทคนิค วิธีการสร้างงานของศิลปินในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการสร้างงานทางทัศนศิลป์ที่สูงขึ้น อธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและสากลโดยศึกษาแนวคิด และวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ๑.๑ม.๔-๖/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑

ศ๑.๒ม.๔-๖/๑,๒,๓

 

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด