งานกิจการนักเรียนโรงเรียนนางรอง 

  1. น้ักเรียนที่แก้ มผ. ต้อลงทะเบียนในระแบบ ตามคู่มือ
  2. ติดต่อสอบถามข้อมูลจำนวนวันที่ต้องแก้ไขที่ห้องกิจการนักเรียน
  3. ส่งเอกสารแก้ไขได้วันละ 4 ภาพ (2 ภาพ / 1 คะแนนหรือ 1 วัน)

นิเทศก์ติดตามงาน

ภาคเรียนที่ 1 /2563

ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 50 Mb.

ส่งภาย 30 เมษายน 2564