กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโนยี

      ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและความสามารถเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของงานช่าง ประเภทของงานช่าง หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานช่าง  หลักการจัดการงานช่าง การประเมินผลการทำงานช่าง วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง  เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานช่าง  ความหมายและความสำคัญของเครื่องมืองานช่าง ประเภทของเครื่องมืองานช่าง   วิธีการใช้  และการเก็บบำรุงรักษา หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง ความหมายและความสำคัญของการอ่านแบบและเขียนแบบ  เครื่องมือเขียนแบบ  วิธีใช้และเก็บบำรุงรักษา  การอ่านแบบ  การเขียนแบบภาพภาพฉายและภาพสามมิติ  ความหมายและความสำคัญของการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน ประเภทของการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้  การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ความหมายของการออกแบบและเทคโนโลยี กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการผลิตโดยบูรณาการเทคโนโลยีที่ใช้ในท้องถิ่น ระดับของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสะอาด การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน ความสำคัญของอาชีพงานช่าง  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่าง ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพงานช่าง  การประเมินทางเลือกอาชีพงานช่าง  และโครงงานอาชีพทางช่าง

วิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวิชาที่ให้นักเรียน ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับดิน เช่น ความสำคัญของดิน ส่วนประกอบของดิน คุณสมบัติของดินความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารของพืชและปุ๋ย เช่น หน้าที่ของธาตุอาหารของพืช ประเภทของปุ๋ย การใช้ปุ๋ย การจัดสวนในภาชนะ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โรคของพืช แมลงศัตรูพืช และการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ

                ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานได้อย่างมีสมเหตุสมผล มีจิตสำนึกในการทำงาน ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว


ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้

          ฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ด้วยทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

          มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ (งานธุรกิจ)                                                             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                      เวลาเรียน   ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยการเรียน

**************************************************

          รายวิชาการงานอาชีพ (งานธุรกิจ) เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๓  มีวัตถุประสงค์   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป  การประกันภัย  ทรัพย์สินทางปัญญา การติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการการจัดการ  การทำงานเป็นกลุ่ม  การแสวงหาความรู้  สามารถแก้ปัญหาในการทำงานรักการงาน  และมีเจตคติที่ดีต่องานประมาณราคาจากแบบรูปและรายการ  เขียนโครงงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้ง / ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง และการจัดการผลผลิต  การบรรจุภัณฑ์  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และการกำหนดราคาจำหน่าย

          ทั้งนี้   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ   เห็นแนวทาง  ในการประกอบอาชีพ   ทำงานด้วยความรับผิดชอบ   ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์    อดทน  ออกแบบเทคโนโลยีหรือโครงงานที่มีผลต่อชีวิต  สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์   เป็นผู้มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมที่ดี   สามารถคิดและพัฒนางานได้อย่างมีระบบ

 

รหัสตัวชี้วัด

ง ๑.๑  ม.๓/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓

ง ๒.๑  ม.๓/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓

 

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๑  วิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน)                                                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                           จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยการเรียน

**************************************************

รายวิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้  ทักษะในการทำงานและการจัดการเกี่ยวกับงานบ้าน   งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ  โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน  มีการออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  ในการทำงาน  วางแผนกลยุทธ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ  คำนึงถึงความปลอดภัย  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีมนุษยสัมพันธ์  เห็นคุณค่าของการทำงาน  เพื่อพัฒนางานไปสู่การอาชีพ  จัดจำหน่ายให้มีรายได้ในการประกอบอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  ขยัน  ประหยัด  อดออม  ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าถูกวิธี    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาความหมาย   ความสำคัญ  ประโยชน์  ธรรมชาติเทคโนโลยี  ระดับของเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี  ในการสร้างงานเพื่อการดำรงชีวิตและอาชีพ  ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือทำงานธุรกิจ  การเลือกใช้เทคโนโลยี  วัสดุ  อุปกรณ์  การบำรุงรักษา  การทดสอบ  การปรับปรุงแก้ไข  และการประเมิน  การเสนอแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการหรือวิธีการที่หลากหลายอย่างถูกวิธี  และปลอดภัย  โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย  การจัดการผลผลิต  การบรรจุภัณฑ์  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และการกำหนดราคาจำหน่าย

          ปฏิบัติโครงงานสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และครอบครัว  และการอาชีพเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ  เลือกใช้วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์  การจัดการผลผลิต  จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย  กำหนดราคาจำหน่าย  และบริการ  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

 

รหัสตัวชี้วัด

ง ๒.๑  ม.๒/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓

 

รวมทั้งหมด    ๓   ตัวชี้วัด 


  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา  ง๓๒๑๐๑  วิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน)                                                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                                                    จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ ชั่วโมง

**************************************************************************

          รายวิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการทำงาน  และการดำรงชีวิตในครอบครัว  โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน  ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  บทบาท  หน้าที่ของตนเอง  และสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว  ศึกษาขั้นตอนการตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ    การตัดเย็บชุดลำลอง  การจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ  และการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจอาชีพ  การซื้อขายสินค้าและบริการ  เลือกใช้เทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ์  การบำรุงรักษา  การทดสอบ  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  ขั้นตอนวิธีการทำงานโดยนำมาประกอบกับประสบการณ์ตนเอง  ในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านและครอบครัว  การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

          ปฏิบัติโครงงานสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว  และการอาชีพ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการจัดการอย่างมีระบบ  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การจัดการผลผลิต  การจัดทำบัญชีรายรับ จ่าย  การกำหนดราคาจำหน่ายและบริการ  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต


รหัสตัวชี้วัด

ง ๑.๑  ม. ๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕,ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗

ง ๒.๑  ม. ๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 

 


ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ ประโยชน์และประเภทของงานประดิษฐ์ การออกแบบกับความสำคัญและจุดมุ่งหมายของงานประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ และกระบวนการทำงานประดิษฐ์
            ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ได้ถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นเอกลักษณ์ไทย โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ ทำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดประสบการณ์อาชีพเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
            เพื่อให้มีลักษณะนิสัยในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าแนวทางและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ