การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะใช้กระบวนการคิดกว้างและคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไป และจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักการจัดทัศนธาตุโดยจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ชื่นชมในคุณค่าทางความงาม ความไพเราะและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะใช้กระบวนการคิดกว้างและคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไป และจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักการจัดทัศนธาตุโดยจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ชื่นชมในคุณค่าทางความงาม ความไพเราะและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย