คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานศิลปะ (ดนตรีไทย)   รหัสวิชา  (ศ ๒๒๑๐๑)

ดนตรีไทยเป็นสมบัติของชนชาติไทย ที่คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจต่อความไพเราะ ความมีระบบระเบียบ และความมีเอกลักษณ์โดดเด่น จึงสมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกสืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง การให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย หลักการฟังและวิเคราะห์เพลงไทย และหลักการขับร้องเพลงไทย เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของชาติไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ผลการเรียนรู้

๑.      อ่าน  เขียน  ร้อง  โน้ตไทยและโน้ตสากล

๒.      เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

๓.      ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ

๔.      จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ

๕.      แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง  เบา  ต่างๆกัน

๖.      เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท

๗.      นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม

๘.      ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง

๙.      ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

๑๐. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย

๑๑. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

 


ดนตรีไทยเป็นสมบัติของชนชาติไทย ที่คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจต่อความไพเราะ ความมีระบบระเบียบ และความมีเอกลักษณ์โดดเด่น จึงสมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกสืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง การให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย หลักการฟังและวิเคราะห์เพลงไทย และหลักการขับร้องเพลงไทย เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของชาติไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2