สาระเคมี

           ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตาราธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี  ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวแลอันตรายของไอโซโทปกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การนำธาตุไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตลิ่งแวดล้อม

          ศึกษาสมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบที่ 2 และคาบที่ 3 ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA IIA VIIA และสารประกอบธาตุตามหมู่ การบอกตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุและธาตุกึ่งโลหะ  สมบัติของสารประกอบและสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีการเกิด การสลายตัว ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์  การตรวจสอบสาร กัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี  การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและ การเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสาร  โคเวลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์   โครงผลึกร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ และการนำสารประกอบชนิดต่างๆ ไปใช้ประโยชน์

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด  การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 


คำอธิบายรายวิชา เคมี รหัสวิชา ว30223  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยการเรียน

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564

………………………………………………………………………………………………………………..

 

ศึกษาสมบัติบางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดัน อุณหภูมิและปริมาตรของแก๊ส และคำนวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์  กฎของชาร์ล  กฎรวมของแก๊ส  ศึกษาและคำนวณความดัน ปริมาตร  จำนวนโมล  มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สในอุดมคติ  ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส  การคำนวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊ส

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมี  คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ศึกษาทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ผลของ

ความเข้มข้น  พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 

ศึกษาความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และสภาวะสมดุล  คำนวณหาค่าคงที่สมดุลและ

ความเข้มข้นของสารที่สมดุลของปฏิกิริยาที่มีขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีและค่าคงที่สมดุลตามหลักของเลอชาเตอริเอ  สมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติหรือกระบวนการอุตสาหกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และการนำไปใช้ในชีวิตของตนเอง

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


         ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตาราธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี  ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวแลอันตรายของไอโซโทปกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การนำธาตุไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตลิ่งแวดล้อม

          ศึกษาสมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบที่ 2 และคาบที่ 3 ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA IIA VIIA และสารประกอบธาตุตามหมู่ การบอกตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุและธาตุกึ่งโลหะ  สมบัติของสารประกอบและสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีการเกิด การสลายตัว ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์  การตรวจสอบสาร กัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี  การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและ การเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสาร  โคเวลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์   โครงผลึกร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ และการนำสารประกอบชนิดต่างๆ ไปใช้ประโยชน์

                                                                                                  คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ  GHS และNFPA ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี ทั้งก่อนทำปฏิบัติการขณะทำปฏิบัติการและหลังทำปฏิบัติการการกำจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี  ศึกษาการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวัดจากความเที่ยงและความแม่น  อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล  เลขนัยสำคัญ หน่วยวัดในระบบเอสไอแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทำวิทยาศาสตร์  และจิตวิทยาศาสตร์

     ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน  ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์  และแบบกลุ่มหมอก  เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน  ออร์บิทัล
เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตำราธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดออะตอม ขนาดไอออน  พลังงานไอออไนเซชั้น สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตรังสี การสลายตัวและอันตรายของไอโซโทปกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การนำธาตุไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม

     ศึกษาพันธะเคมี  สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต  การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและการเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก  พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ  การเกิดพันธะโคเวเลนต์   โครงสร้างลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวลนต์  ความยาวและพลังงานพันธะ  เรโซแนนซ์  การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา  รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์   แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์   สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ และการนำสารประกอบชนิดต่างๆไปใช้ประโยชน์

       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคิดการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ว30225            รายวิชา เคมี    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 เวลา  60  ชั่วโมง               1.5 หน่วยกิต

 

                ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์  การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส 

แบบย่อ แบบผสม แบบเส้นและมุม ทดลองการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์และหมู่อะตอม

ที่แสดงสมบัติเฉพาะของเอทานอลและกรดแอซิติก ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน การจำแนกประเภทของสารอินทรีย์  โครงสร้าง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ สมบัติบางประการ  การนำไปใช้ประโยชน์  และอันตรายของสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน  แอลไคน์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อิเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโตน 

กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์  เอมีน และเอไมด์  รวมทั้งทดลองศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเตรียมเอสเทอร์จากปฏิกิริยาอเสเทอริฟิเคชันและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์

           เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรม  โดยใช้การเรียนรู้

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สามารถนำความรู้

และหลักการไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

          มีความสามารถในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ แก้ปัญหา สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเข้าร่วมการสัมมนา รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรมและค่านิยม

ที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

                1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่  พันธะสาม

ที่พบในชีวิตประจำวัน

                2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ สูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์

                3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน

                4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน  1 หมู่ ตามระบบ IUPAC

                5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ

                6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน

                7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

                8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน

                9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน

                10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

                11. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม

                12. แสดงหลักฐานการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับรายวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ

                13. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                14. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมรายวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

 คำอธิบายรายวิชา

เคมี  5   รหัส  ว30225

 

          ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์  การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส  แบบย่อ  แบบผสม  แบบเส้นและมุม  ทดลองการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์และหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะของเอทานอลและกรดแอซิติก  ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน  การจำแนกประเภทของสารอินรีย์  โครงสร้าง  การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ  สมบัติบางประการ  การนำไปใช้ประโยชน์  และอันตรายของสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน  แอลคีน  แอลไคน์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อิเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก  เอสเทอร์  เอมีน  และเอไมด์  รวมทั้งทดลองศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  การเตรียมเอสเทอร์จากปฏิกิริยาอเสเทอริฟิเคชันและ  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์

           เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรม  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าร่วมการสัมมนา รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


               ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ คำนวณหาปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกรย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊สตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาและทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส คำนวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค ศึกษา ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน หรืออุตสาหกรรม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับ และปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ทดลองปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่กับสมการเคมี คำนวณค่าคงที่สมดุล และหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอ และการนำหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้อธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม

             โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


        ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ข้อควรปฏิบัติ ในการทำปฏิบัติการเคมี ทั้งก่อนทำปฏิบัติการ ขณะทำปฏิบัติการ และหลังทำปฏิบัติการ การกำจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวัดจากความเที่ยงและความแม่น อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยสำคัญ หน่วยวัดในระบบเอสไอ   แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์

          ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตาราธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี  ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวแลอันตรายของไอโซโทปกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การนำธาตุไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตลิ่งแวดล้อม

          ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและ  การเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ  เรโซแนนซ์ การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์   โครงผลึกร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ และการนำสารประกอบชนิดต่างๆ ไปใช้ประโยชน์

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด   การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม