รายวิชาที่มีอยู่

นิเทศก์ติดตามงาน 2/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 2 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...
Course

นิเทศก์ติดตามงาน 1/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 1 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...
Course

เคมีอินทรีย์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัส ว30225    &nbs...
Course

การออกแบบและเทคโนโลยี ว31105

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยา...
Course

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีว...
Course

การออกแบบและเทคโนโลยี

ศึกษา วิเคราะห์ความหมายของระบบ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การทำงาน...
Course

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้โดยนำทั...
Course

การจัดและตกแต่งภาพ (AdobePhotoshop)

ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของกราฟิกในรูปแบ...
Course

การเขียนโปรแกรม Visual C#

คำอธิบายรายวิชา       ศึกษาหลักการและขั้นตอนการ...
Course

การออกแบบเทคโนโลยี Sketch Up

คำอธิบายรายวิชา วิชา  การออกแบบสามมิติ SKetchUp   ...
Course

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร...
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

าระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์" ว่าด้วยเรื่องขอ...
Course

เคมี

        ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันต...
Course

ฟิสิกส์ ว30203

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...
Course

ฟิสิกส์ ว30201

ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวค...
Course

ฟิสิกส์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท...
Course

ฟิสิกส์ 1 (สอวน.)

ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่...
Course

ฟิสิกส์ 1

ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการขอ...
Course

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...
Course

ฟิสิกส์ 1

           ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส...
Course

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเว...
Course

ชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิ...
Course

ระเบียบวิธีวิจัย

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมู...
Course

ชีววิทยา1

          สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงส...
Course

ชีววิทยา1

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธ...
Course

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเว...
Course

ชีววิทยา3

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม รหัส ว๓๐๒๔๓   วิชา ชีววิท...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 3

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโ...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว21101) &n...
Course

สาระเพิ่มเติม สอวน.ม.2

ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

     ศึกษา วิเคราะห อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง ยี...
Course

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการของคลื่นในเรื่ององค์ประกอบ และการเคลื่อนที่...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ขอ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/12 - Gifted (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21203 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) &nb...
Course

คณิตศาสตร์ ม.3 ครูกมลวรรณ

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา กา...
Course

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

เนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2.สมการกำลังสอง...
Course

คณิตศาสตร์ ม.6 (ครูสาริศา)

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ลำดับและอนุก...
Course

คณิตศาสตร์พื้น_เพิ่ม_M4

คำอธิบายรายวิชา1.  เซต2. ตรรกศาสตร์3.  จำนวนจริง
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค22201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) &nb...
Course

คณิตศาตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค22101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)  ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 (ครูกันติพัฒน์)

 คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)&nb...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)  ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค22203) ม.2

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การใ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

ศึกษาเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา กา...
Course

สังคมศึกษา ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

สังคมศึกษา ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.2

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อ...
Course

สังคมศึกษาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ม.1คำอธิบายรายวิชาชื่อรายวิชาพื้นฐาน&nbs...
Course

สังคมศึกษา ม.5

    ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระ...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.3 (ส23165)

ศึกษา วิเคราะห์ การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ทางป...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.1

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวั...
Course

พระพุทธศาสนา ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

เลือกเสรี กฎหมายน่ารู้1 (ม.3)

          ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ...
Course

หน้าที่พลเมืองฯ ม.4

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมแล...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา ส๓๑๑๖๑ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ประวัติศาสตร์ ส22164

“ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่อยู่ที่การตีความว่าสิ่งๆ&nb...
Course

เศรษฐศาสตร์ ม.5

คำอธิบายรายวิชาศึกษา วิเคราะห์ ตระหนัก อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐ...
Course

สังคมศึกษา (ส33101) ม.6

          ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาแ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐานชั้น ม.5 (ครูปวีณา)

อ่านออกเสียงร้อยและร้อยกรอง  อ่านตีความ  แปลความและขยายค...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.1 ครูไก่

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูติ๋ง

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน   ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 by ครูไก่

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำค...
Course

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโด...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๔

ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 1

อ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  อ่านร้อยกรองประเภทกลอนสุภ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน 3

 คำอธิบายรายวิชาอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานรหัสวิชา อ22101 วิขา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน &...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (อ22102)

ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายง่ายๆ ข้อความ รูปแบบของคำวลี...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

      ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายง่ายๆ ข...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ชั้นม.1 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพ...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.3

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่า...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม. 5

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน) NEW Weaving I...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 4 (คุณครูสุภัทรา)

คำอธิบายรายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1รหัสวิชา  อ 33201 ...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1 1.0 หน่วยกิต     ...
Course

ภาษาอังกฤษบูรณาการ มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการ รายวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการ รหั...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ 22101  รายวิชาภาษาอังกฤ...
Course

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

อ่านประโยค  ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเ...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อ่านประโยค  ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเ...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ 33101 เวลา ...
Course

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  รหัส&nb...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.6

คำอธิบายรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัสวิชา...
Course

ทัศนศิลป์ ม.5

  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออก...
Course

ศิลปะพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา   ทัศนศิลป์ รหัสวิชา...
Course

ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย) ม.2

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป...
Course

ศิลปะพื้นฐาน ม.1

   การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธร...
Course

ศิลปะพื้นฐาน ม.1

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิล...
Course

นาฏศิลป์พื้นฐาน 4

        มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ใช้ความ...
Course

วอลเลย์บอล3

คำอธิบายรายวิชา     วิชาวอลเลย์บอล  รหัสวิช...
Course

บาสเกตบอล ม.4

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอ...
Course

สุขศึกษา พ31101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาสุขศึกษา    รหัสวิชา ...
Course

แนะแนว ม.5

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว      ...
Course

แนะแนว ม.3

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว      ...
Course

แนะแนว ม.6

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว​​​​​​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรี...
Course

แนะแนว ม.4

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว​​​​​​ ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
Course

งานช่าง ม.6

      ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานแ...
Course

งานเกษตร

วิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวิชาที่ให้นักเรียน ได้เรียน...
Course

วิชางานบ้าน

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กร...
Course

งานธุรกิจ ม.3 By ครูเต้

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑  รายวิชาการงานอาชีพ...
Course

งานบ้าน ม.2 By ครูเต้

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๑  วิชา การงานอ...
Course

งานบ้าน ม.5 By ครูเต้

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานรหัสวิชา  ง๓๒๑๐๑  วิชา การง...
Course

งานประดิษฐ์ 3

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ ประโยชน์และประเภทของงานประดิษฐ์ ก...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานรหัสวิชา อ22102  วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน&...
Course

ออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

หน่วยการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หน่วยกา...
Course

บาสเกตบอล ม.4

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเ...
Course

ภูมิศาสตร์ ม.5

คำอธิบายรายวิชา    รายวิชาภูมิศาสตร์  ส32102&n...
Course

รายวิชาทั้งหมด