รายวิชาที่มีอยู่

กิจกรรมเพื่อสารารณะประโยชน์

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนนางรอง น้ักเรียนที่แก้ มผ. ต้อลงทะเบี...
Course

นิเทศก์ติดตามงาน 2/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 2 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...
Course

นิเทศก์ติดตามงาน 1/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 1 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...
Course

การออกแบบและเทคโนโลยี ว31105

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยา...
Course

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีว...
Course

การออกแบบและเทคโนโลยี

ศึกษา วิเคราะห์ความหมายของระบบ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การทำงาน...
Course

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้โดยนำทั...
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 เทอม2สาระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศา...
Course

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาการคำนวณ ว22104     ...
Course

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา ว22104  รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาการ...
Course

Adobe photoshop

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา Adobe photoshop ว20291 ...
Course

การจัดและตกแต่งภาพ (AdobePhotoshop)

ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของกราฟิกในรูปแบบ...
Course

วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี (วิทยาการคำน...
Course

การจัดและตกแต่งภาพ (AdobePhotoshop)

ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของกราฟิกในรูปแบ...
Course

การเขียนโปรแกรม Visual C#

คำอธิบายรายวิชา       ศึกษาหลักการและขั้นตอนการ...
Course

การออกแบบเทคโนโลยี Sketch Up

คำอธิบายรายวิชา วิชา  การออกแบบสามมิติ SKetchUp   ...
Course

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร...
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

าระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์" ว่าด้วยเรื่องขอ...
Course

เคมี

คำอธิบายรายวิชา เคมี รหัสวิชา ว30223   ชั้นมัธยมศึกษ...
Course

(สอวน.เคมี)

         ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสั...
Course

เคมีอินทรีย์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัส ว30225    &nbs...
Course

เคมี ม.4

        ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันต...
Course

ฟิสิกส์ ว30203

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...
Course

ฟิสิกส์ ว30201

ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวค...
Course

ฟิสิกส์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท...
Course

ฟิสิกส์ 1 (สอวน.)

ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่...
Course

ฟิสิกส์ 1

ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการขอ...
Course

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...
Course

ฟิสิกส์ 1

           ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส...
Course

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  ศึกษาการรักษาดุ...
Course

ชีววิทยา 5

สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที...
Course

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเว...
Course

ชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิ...
Course

ระเบียบวิธีวิจัย

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมู...
Course

ชีววิทยา1

          สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงส...
Course

ชีววิทยา1

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธ...
Course

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเว...
Course

ชีววิทยา3

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม รหัส ว๓๐๒๔๓   วิชา ชีววิท...
Course

ทักษะวิทยาศาสตร์1

คำอธิบายรายวิชา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1

คำอธิบายรายวิชา   รหัสวิชา ว2๒10๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 3

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโ...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว21101) &n...
Course

สาระเพิ่มเติม สอวน.ม.2

ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

     ศึกษา วิเคราะห อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง ยี...
Course

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการของคลื่นในเรื่ององค์ประกอบ และการเคลื่อนที่...
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ขอ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (ครูณัฏฐ์ชุดา)

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  ฟั...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/12 - Gifted (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21203 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) &nb...
Course

คณิตศาสตร์ ม.3 ครูกมลวรรณ

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา กา...
Course

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

เนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2.สมการกำลังสอง...
Course

คณิตศาสตร์ ม.6 (ครูสาริศา)

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ลำดับและอนุก...
Course

คณิตศาสตร์พื้น_เพิ่ม_M4

คำอธิบายรายวิชา1.  เซต2. ตรรกศาสตร์3.  จำนวนจริง
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค22201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) &nb...
Course

คณิตศาตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค22101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)  ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 (ครูกันติพัฒน์)

 คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)&nb...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูกันติพัฒน์)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา  ค21101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)  ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค22203) ม.2

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การใ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

ศึกษาเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา กา...
Course

หน้าที่พลเมือง ส20233

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๒     รายวิชา...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวั...
Course

อาเซียนศึกษา

ศึกษาพัฒนาการของกลุ่มอาเซียน  บ้านเกิดอาเซียน  หลักการพื้...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ส 23165

ศึกษาเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศา...
Course

สังคมศึกษา ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

สังคมศึกษา ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.2

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อ...
Course

สังคมศึกษาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ม.1คำอธิบายรายวิชาชื่อรายวิชาพื้นฐาน&nbs...
Course

สังคมศึกษา ม.5

    ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระ...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.3 (ส23165)

ศึกษา วิเคราะห์ การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ทางป...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.1

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวั...
Course

พระพุทธศาสนา ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

กฎหมายน่ารู้1 (ม.3)

          ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ...
Course

สังคมศึกษา ม.4

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมแล...
Course

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา ส๓๑๑๖๑ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ประวัติศาสตร์ ส22164

“ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่อยู่ที่การตีความว่าสิ่งๆ&nb...
Course

เศรษฐศาสตร์ ม.5

คำอธิบายรายวิชาศึกษา วิเคราะห์ ตระหนัก อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐ...
Course

สังคมศึกษา (ส33101) ม.6

          ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาแ...
Course

การอ่านเพื่อชีวิต

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัส ท๒๐๒๐๗     รา...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

ศึกษาหลักการอ่านอกเสียงใหถูกต้อง จับใจควาสำคัญของเรื่องที่อ่าน เขีย...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

ใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การฝึก...
Course

ภาษาไทยพื้นฐานชั้น ม.5 (ครูปวีณา)

อ่านออกเสียงร้อยและร้อยกรอง  อ่านตีความ  แปลความและขยายค...
Course

ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.1 ครูไก่

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูติ๋ง

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน   ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 by ครูไก่

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำค...
Course

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโด...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๔

ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 1

อ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  อ่านร้อยกรองประเภทกลอนสุภ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน 3

 คำอธิบายรายวิชาอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.1 ครูสุกัญญา

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม รหัสวิชา  อ๒๑๒๐๑   ว...
Course

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.5 (ครูสุภชา)

นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวนภาษา ที่ใช้สื่อสาร...
Course

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 (ครูสุภชา)

นักเรียนเข้าใจ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะน...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัส  อ23101  วิชา ภาษาอังกฤษ&...
Course

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.1

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม รหัสวิชา  อ21201   ว...
Course

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ33211 อังกฤษรอบรู้5 ...
Course

รายวิชาทั้งหมด

กิจกรรมเพื่อสารารณะประโยชน์

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนนางรอง น้ักเรียนที่แก้ มผ. ต้อลงทะเบี...

นิเทศก์ติดตามงาน 2/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 2 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...

นิเทศก์ติดตามงาน 1/2563

นิเทศก์ติดตามงานภาคเรียนที่ 1 /2563ส่งงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 5...

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 เทอม2สาระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศา...

Adobe photoshop

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา Adobe photoshop ว20291 ...

วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี (วิทยาการคำน...

เคมี

คำอธิบายรายวิชา เคมี รหัสวิชา ว30223   ชั้นมัธยมศึกษ...

(สอวน.เคมี)

         ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสั...

เคมี ม.4

        ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันต...

ฟิสิกส์ ว30203

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...

ฟิสิกส์ ว30201

ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวค...

ฟิสิกส์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท...

ฟิสิกส์ 1 (สอวน.)

ศึกษา วิเคราะห์กรอบอ้างอิงของจลนศาสตร์  เกี่ยวกับการเคลื่อนที่...

ฟิสิกส์ 1

ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการขอ...

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบ...

ฟิสิกส์ 1

           ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส...

ชีววิทยา 5

สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที...

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเว...

ชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิ...

ระเบียบวิธีวิจัย

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมู...

ชีววิทยา1

          สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงส...